Sổ giao nhận ca điện tử

Ngày cập nhật: 20/05/2021
Trong công tác vận hành theo ca kíp, sổ giao nhận ca đã trở thành quen thuộc với các kỹ sư, trưởng ca, trưởng kíp, nhân viên vận hành…của các Đơn vị. Đặc thù của công tác vận hành 24/7 luôn có các sự vụ, công việc diễn ra trong ca cần phải ghi chép để nắm được diễn biến của thiết bị và hệ thống điện cũng như để bàn giao cho các ca tiếp theo.

Sổ giao nhận ca điện tử

Chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống điện.

Trong công tác vận hành theo ca kíp, sổ giao nhận ca đã trở thành quen thuộc với các kỹ sư, trưởng ca, trưởng kíp, nhân viên vận hành…của các Đơn vị. Đặc thù của công tác vận hành 24/7 luôn có các sự vụ, công việc diễn ra trong ca cần phải ghi chép để nắm được diễn biến của thiết bị và hệ thống điện cũng như để bàn giao cho các ca tiếp theo.

Đã từ lâu, Sổ giao nhận ca đã trở thành quen thuộc với tất cả nhân viên vận hành làm việc theo ca kíp trên hệ thống điện, công việc ghi chép sổ ca, bàn giao ca và ký giao nhận ca trên sổ giao nhận ca bằng giấy diễn ra hàng ngày tại hầu hết các đơn vị. Theo tìm hiểu, các bộ phận làm việc theo ca kíp tại các cơ quan hàng không (điều hành không lưu), hay bệnh viện… hiện vẫn đang dùng Sổ giao nhận ca trên giấy.

Tuy nhiên, khi hệ thống điện ngày càng phát triển, các công tác, sự vụ công việc trong ca ngày càng nhiều; đồng thời, các ghi chép trong sổ giao nhận ca còn được dùng với nhiều mục đích quan trọng: báo cáo vận hành Hệ thống điện định kỳ ngày, tuần, tháng, quý, năm, làm dữ liệu đầu vào để xác nhận các sự kiện phục vụ thanh toán trong Thị trường điện, tính toán các chỉ số vận hành hệ thống điện… Do vậy, nhu cầu cấp thiết đặt ra là phải số hóa Sổ giao nhận ca, sử dụng Sổ giao nhận ca điện tử. Một số đơn vị trong EVN cũng đã thực hiện chuyển sang dùng Sổ giao nhận ca “điện tử’’. Tuy nhiên, do đặc thù công việc và nhu cầu khác nhau, hình thức và cách thức hiện hiện của các Đơn vị cũng đơn giản hơn.

Chương trình phần mềm Sổ giao nhận ca điện tử được triển khai sử dụng tại Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia từ ngày 27/4/2021 là một hệ thống hoàn toàn khác. Xuất phát từ công việc của các phòng Điều độ, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm điều độ hệ thống điện miền, các kỹ sư đã lên ý tưởng, xây dựng cấu trúc và yêu cầu cần thiết của Sổ giao nhận ca điện tử theo kiến trúc phân cấp cơ sở dữ liệu giữa cấp điều độ quốc gia và cấp điều độ miền.