Xây dựng văn hóa 5S gắn với công tác thực thi Văn hóa doanh nghiệp trong Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia

Ngày cập nhật: 08/09/2020
Xây dựng và thực hành 5S tại Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bởi lẽ lãnh đạo Trung tâm coi đây là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng góp phần tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn.

Đơn vị: Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

Phòng:  TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BÀI DỰ THI

XÂY DỰNG VĂN HÓA 5S GẮN VỚI CÔNG TÁC THỰC THI VHDN   
    TRONG TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

Xây dựng và thực hành 5S tại Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia được đơn vị xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, bởi lẽ lãnh đạo Trung tâm coi đây là công cụ quản lý chất lượng tạo ra nền tảng cơ bản để thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng góp phần tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn.

Quả thật đúng là như vậy, sau khi áp dụng mô hình 5S tại Cơ quan Tập đoàn vào năm 2012, đến nay Chương trình 5S đã lan rộng ra tất cả các đơn vị trong ngành. Tại Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia đã triển khai 5S tới tất cả các phòng làm việc với những công việc chủ yếu như: Vệ sinh các phòng ban, sàng lọc và loại bỏ những vật dụng không còn nhu cầu sử dụng, thu hồi các thiết bị dư thừa, kiểm kê dán nhãn để dễ dàng nhận biết, sắp xếp những vật dụng một cách khoa học và để ở những vị trí dễ thấy, dễ lấy…Nét văn hóa này có nguồn gốc từ truyền thống giáo dục, đào tạo của nước Nhật, trong đó có phương pháp 5S được tập đoàn Toyota phát triển và chuyển giao cho thế giới đã gần nửa thế kỷ.

Tư duy và cách làm theo 5S sẽ giúp cho các phòng ban tại Trung tâm xây dựng và duy trì được môi trường và điều kiện làm việc an toàn, sạch sẽ, ngăn nắp, thân thiện với con người, giảm các rủi ro mất an toàn lao động.

Phương pháp và Quy trình quản trị 5S

5S trước hết là một phương pháp hay công nghệ thực hành quản trị chất lượng gồm 5 công việc chính hay 5 khâu – 5 bước, cần làm theo thứ tự và đồng bộ, được tóm tắt bằng 5 chữ S từ cách phát âm của người Nhật: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng. Mọi người trong đơn vị đều phải thực hiện 5S một cách tự giác và dần dần thành thói quen ở nơi làm việc.

Không chỉ dừng lại ở 5S, công nghệ và văn hóa quản trị chất lượng của Nhật Bản còn đi đến một khái niệm tổng quát hơn là sản xuất và quản trị tinh gọn (LEAN), bao gồm các phương pháp như Kaizen, Quản lý trực quan (Mieruka)… Trong đó, Kaizen là một triết lý và phương pháp quản trị thực hiện các cải tiến liên tục, từ nhỏ đến lớn, nhằm tạo ra chất lượng và hiệu quả công việc cao hơn. Mục tiêu chính của Kaizen là cải tiến không ngừng nhằm loại bỏ các lãng phí (hữu hình và vô hình) để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Với Kaizen, người Nhật luôn có một tâm thế thực hiện 5S ở mọi nơi, mọi lúc.

Xây dựng 5S trở thành nét văn hóa của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

Việc áp dụng và phát triển 5S vào Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia có thể mang lại những tác động tích cực và lợi ích lớn cho ngành Điện. Phương thức cải tiến không ngừng, đổi mới sáng tạo này phù hợp với các giá trị cốt lõi của Văn hóa EVN, nhất là cặp giá trị “Sáng tạo – Hiệu quả”. Muốn thực hiện tốt 5S và để 5S trở thành văn hóa nơi làm việc, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cần thực hiện 4 bước sau:

Một là, phát động phong trào thực hiện 5S và Kaizen tại các phòng ban thuộc Trung tâm gắn liền với quản trị VHDN. Lãnh đạo Trung tâm cần có cam kết và truyền thông mạnh mẽ về nhiệm vụ, nội dung công việc và có kế hoạch thực hiện theo các mục tiêu đã đề ra, kèm theo các giải pháp cụ thể.

Hai là, tăng cường đào tạo, hướng dẫn và thực hành 5S từ trên xuống dưới. Các cấp lãnh đạo, quản lý phải là các tấm gương thực hiện 5S và Kaizen cho CBCNV của đơn vị mình và tổ chức phong trào thi đua thực hiện tốt 5S giữa các phòng ban, Điều độ miền, cần sớm phát hiện, tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện 5S từ các đơn vị cơ sở làm tốt nhất, có khả năng truyền cảm hứng cho các đơn khác vị trong Trung tâm. Trong các chương trình đào tạo của EVN, cần có mục tiêu xây dựng và duy trì tâm thế, thói quen thực hành 5S và Kaizen trong công việc và sinh hoạt cộng đồng.

Ba là, thực hiện nghiêm các hình thức kỷ luật kết hợp với khen thưởng, tôn vinh một cách xứng đáng, công bằng, dân chủ trong quá trình thực hiện 5S, Kaizen… Các tổ chức như, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các phòng ban trong Trung tâm và trong các Điều độ miền cần có những cải tiến, sáng tạo trong xây dựng và quản trị 5S sao cho 5S nhanh chóng đi vào cuộc sống của DN một các nhẹ nhàng, tự nhiên, rộng khắp thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, chia sẻ tâm tư về 5S trên mạng nội bộ và mạng xã hội… Nét văn hóa 5S, Kaizen của Trung tâm sẽ là nguồn bổ sung cho công tác truyền thông và xây dựng thương hiệu của Trung tâm nhiều câu chuyện hay và những cách làm rất hiệu quả trong quá trình thực thi 5S. Đảm bảo 100% CBCNV của đơn vị thấu hiểu về lợi ích của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S và thực hiện đúng quy trình 5S. Thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S tại Trung tâm.

Bốn là, hàng năm hoặc hai năm một lần, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cần thực hiện tổng kết, đánh giá quá trình quản trị VHDN để bổ sung các giá trị cốt lõi vào VHDN.

Theo đó, trong năm 2019, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã thực hiện tốt công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp, các phòng ban và các đơn vị trực thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã bám sát nội dung, chương trình kế hoạch của Trung tâm, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và triển khai thực hiện tại đơn vị.

Bên cạnh việc tổ chức ký cam kết thực thi VHDN tại các phòng ban, Trung tâm còn triển khai nhiều hình thức phổ biến, đào tạo VHDN đến CBCNV, đảm bảo 100% CBCNV được tuyên truyền phổ biến về tài liệu VHDN, quy tắc ứng xử văn hóa, chương trình hành động hành trình văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống của Trung tâm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, song hành cùng các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Việc thực chương trình 5S đã tác động tích cực đến công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến người lao động trong Trung tâm. Chương trình đã tạo môi trường làm việc sạch sẽ, góp phần tăng năng suất lao động.

Sự biến đổi bên trong công việc hàng ngày cũng thể hiện bằng việc tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn; ý thức cải tiến trở nên thường trực trong mỗi người, mỗi chương trình hành động. Cả tập thể đồng lòng và đoàn kết, ít dần đi những khó chịu vì phải thay đổi thói quen, sự bừa bãi vốn sẵn không muốn dọn dẹp lại. Mỗi CBCNV đều đã có những góc làm việc chuẩn mực và hiệu quả, để tạo nên cả môi trường làm việc đạt chuẩn 5S.

Cùng với việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia , các phòng ban và các đơn vị Điều độ miền đã tổ chức, hưởng ứng tích cực nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... từ đó xây dựng nét văn hóa đẹp trong Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu, ngày càng được cộng đồng ghi nhận và chia sẻ nhiều hơn, tạo mội trường thân thiện, gắn kết “Vì mái nhà chung ĐĐQG”.

                                                               Hà Nội, ngày    tháng 11 năm 2019

                                                                          TM. PHÒNG TCKT

                                                                        TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Lan Anh

Gửi ý kiến nhận xét

Tên của bạn
Địa chỉ Email
Tiêu đề
Nội dung
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.