Hệ Thống Điện

Biểu Đồ Nguồn Điện
Phụ tải (MW)
CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 21/02/2024
Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm chiều tối
Quốc gia 33622,0 36376,6
Thủy điện 2022,2 9080,3
Nhiệt điện than 16986,6 21837,7
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2660 3777
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 440,9 420,4
ĐMT trang trại 6421,7 0
ĐMT mái nhà 4473,1 0
Nhập khẩu điện 415,8 1053,9
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 201,6 207,3
THÔNG SỐ VẬN HÀNH NGÀY 21/02/2024
Công suất lớn nhất trong ngày: 41035,8 MW (Lúc 18:30)
Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 819,5 triệu kWh
Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
- Thủy điện
142,3
triệu kWh
- Nhiệt điện than
484,9
triệu kWh
- Tuabin khí (Gas + Dầu DO)
77,7
triệu kWh
- Nhiệt điện dầu
0
triệu kWh
- Điện gió
10,4
triệu kWh
- Điện mặt trời
83,8
triệu kWh
- Nhập khẩu điện
15,4
triệu kWh
- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)
4,9
triệu kWh

Bài Viết Liên Quan

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.