TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Năng lượng tái tạo

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc EVNNLDC quản lý, điều hành công tác:

- Quản lý vận hành, hậu kiểm các nguồn năng lượng mới/năng lượng tái tạo, thủy điện nhỏ (sau đây được gọi tắt là NLTT) trong hệ thống điện quốc gia;

- Tính toán, dự báo, phân bổ công suất và cung cấp cơ sở dữ liệu NLTT phục vụ công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện – đặc biệt cho khung thời gian ngắn hạn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý vận hành và dự báo các nguồn NLTT

a. Quản lý và cung cấp số liệu chính thức về dự báo công suất các nguồn NLTT theo các khung thời gian cho các phòng trong EVNNLDC cũng như các Điều độ miền phục vụ công tác lập lịch huy động, lập kế hoạch và cân bằng cung cầu HTĐ quốc gia, miền;

b. Tính toán phân bổ công suất phát của các nguồn NLTT do giới hạn vận hành của hệ thống;

c. Giám sát trực tuyến công suất phát các nguồn NLTT;

d. Tham gia xây dựng, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, cung cấp các dữ liệu dự báo, công suất phát và báo cáo sau vận hành trong công tác phối hợp vận hành giữa các cấp điều độ với các loại hình NLTT;

e. Tham gia tính toán Biểu giá mua điện theo cơ chế chi phí tránh được cho các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo khi có yêu cầu của EVN và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Quản lý thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu các nguồn NLTT

a. Thu thập và lưu trữ cơ sở dữ liệu nguồn NLTT trên hệ thống điện cho mục đích tính toán vận hành hệ thống điện và thương mại;

b. Quản lý và thực hiện các hợp đồng NLTT;

c. Xây dựng và cập nhật danh sách các điểm cần giám sát vận hành NLTT;

d. Quản trị nội dung các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và dự báo công suất nguồn NLTT;

e. Khai thác các ứng dụng SCADA/EMS, hệ thống WAMs/PQ các hệ thống CNTT khác phục vụ công việc dự báo, vận hành, hậu kiểm các nguồn NLTT.

2.3. Hậu kiểm và đánh giá sau vận hành liên quan đến NLTT

a. Thực hiện công tác hậu kiểm đánh giá sai số dự báo công suất, phân bổ công suất, vận hành nguồn NLTT;

b. Công bố và xác nhận các sự kiện vận hành và sản lượng chênh lệch so với dự báo phục vụ tính toán thanh toán (nếu có) của các nhà máy NLTT.

2.4. Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý NLTT

a. Thực hiện mua sắm số liệu dự báo công suất phát các nguồn NLTT tại EVNNLDC, các số liệu dự báo thời tiết liên quan đến dự báo công suất phát các nguồn NLTT;

b. Quản lý, vận hành, nâng cấp, kiểm toán các hệ thống phần mềm thuộc phạm vi quản lý của phòng;

c. Thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp các hệ thống tự dự báo công suất phát các nguồn NLTT tại EVNNLDC bao gồm các hệ thống phần mềm dự báo và cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ số liệu dự báo;

d. Phối hợp với các Đơn vị phát điện nghiệm thu kết nối hệ thống dự báo NLTT;

e. Thiết lập các hệ thống công nghệ giám sát trực tuyến và cảnh báo phục vụ vận hành thời gian thực nguồn NLTT;

f. Tham gia xây dựng các yêu cầu về chức năng và kỹ thuật cho các dự án xây dựng các hệ thống công nghệ phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện đối với các nội dung liên đến nguồn NLTT;

g. Tham gia góp ý thỏa thuận SCADA/EMS các nội dung yêu cầu về kết nối và chất lượng của thông tin dự báo công suất phát từ nguồn NLTT;

h. Đề xuất, sửa đổi bổ sung, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định vận hành, các giải pháp công nghệ phù hợp trong các lĩnh vực, cơ chế liên quan đến NLTT.

2.5. Công tác khác

a. Tham gia thẩm định, góp ý Quy hoạch phát triển điện lực (bao gồm cả bổ sung, hiệu chỉnh) các nguồn NLTT;

b. Tham gia đàm phán các hợp đồng mua bán điện NLTT;

c. Tham gia thực hiện các báo cáo, đánh giá về quy mô, vai trò và các ảnh hưởng của nguồn NLTT trong trung hạn và dài hạn;

d. Tham gia phân tích, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu theo quy mô xâm nhập của nguồn NLTT trong hệ thống điện;

e. Đề xuất các cơ chế về khả năng đáp ứng dịch vụ phụ đối với các nguồn NLTT (ví dụ về cơ chế điều tần, cơ chế hút phát công suất phản kháng vào buổi đêm, các cơ chế mới với NLTT như cơ chế đấu thầu NLTT, cơ chế causer pays...);

g. Tham gia các diễn đàn, các chương trình đào tạo liên quan đến các nguồn NLTT;

h. Tham gia đào tạo và xây dựng kỹ năng để đấu nối và vận hành nguồn NLTT vào lưới điện Quốc gia;

i. Tham gia hội đồng kiểm tra cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ tại các nhà máy NLTT và các chức danh khác;

k. Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo kỹ sư thuộc quản lý của phòng. Tham gia xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo kỹ sư chức danh trong EVNNLDC thuộc lĩnh vực phụ trách;

l. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc EVNNLDC giao
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.