TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức & Nhân sự

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc EVNNLDC quản lý, điều hành công tác: Tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, chế độ lao động, thi đua khen thưởng và quản lý nghiên cứu khoa học & công nghệ và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Tổ chức

a. Nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức, mô hình quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước, của EVN và Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNNLDC trong từng thời kỳ;

b. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện các biện pháp tổ chức lao động khoa học trong EVNNLDC;

c. Đề xuất chủ trương bổ sung ngành, nghề kinh doanh, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của EVNNLDC;

d. Triển khai các phương án tổ chức, soạn thảo, trình duyệt và ban hành các quyết định về tổ chức của EVNNLDC theo quy định;

e. Triển khai xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Cơ quan EVNNLDC thẩm định cơ cấu tổ chức, quy chế tổ chức và hoạt động các đơn vị trong EVNNLDC;

g. Làm đầu mối trong việc soạn thảo, trình duyệt và ban hành các Quyết định ủy quyền của Giám đốc EVNNLDC, quyết định thành lập các Hội đồng, Ban, Tổ công tác để tư vấn cho Lãnh đạo EVNNLDC quản lý điều hành một số mặt hoạt động của EVNNLDC;

h. Nghiên cứu, xây dựng tài liệu văn hóa doanh nghiệp, hướng dẫn triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNLDC;

i. Đầu mối theo dõi, đánh giá việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNLDC;

k. Hoàn thành thủ tục trình EVN hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xếp hạng công ty cho EVNNLDC và các đơn vị trong EVNNLDC.

2.2. Công tác Cán bộ

a. Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan công tác tổ chức, cán bộ và nhân sự;

b. Xây dựng định hướng, quy định về công tác cán bộ thuộc diện EVNNLDC quản lý;

c. Thực hiện công tác cán bộ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ của EVNNLDC thuộc diện EVN quản lý và cán bộ trong EVNNLDC; cập nhật, khai thác chương trình quản lý nhân sự của EVN; công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

d. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của EVNNLDC;

e. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đánh giá các chức danh lãnh đạo quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục xem xét thôi không đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định;

g. Đầu mối trong công tác Quy chế thực hiện dân chủ; Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ trong EVNNLDC.

2.3. Công tác Quản trị nguồn nhân lực

a. Xây dựng và đề xuất các ý kiến góp ý với cơ quan quản lý nhà nước, EVN về cơ chế chính sách tiền lương, hệ thống thang bảng lương của EVNNLDC, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNNLDC, chủ trì xây dựng kế hoạch nhân sự, xác định định biên, vị trí/chức danh công việc đáp ứng nhu cầu phát triển của EVNNLDC, báo cáo EVN phê duyệt;

c. Lập kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch lao động tiền lương hàng năm trình EVN duyệt và tổ chức thực hiện;

d. Xây dựng và trình EVN phê duyệt định mức lao động, định mức chi phí tiền lương, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch của EVNNLDC để tổ chức thực hiện;

e. Phân phối quỹ tiền lương của EVNNLDC cho các đơn vị trong EVNNLDC theo phê duyệt của EVN và Quy chế phân chia tiền lương, tiền thưởng;

g. Đầu mối triển khai công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, điều động người lao động đúng quy định; đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của Cơ quan EVNNLDC;

g. Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính trong EVNNLDC sau khi được EVN phê duyệt; Thực hiện công tác nâng lương, nâng ngạch, xếp lương chức danh, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác đối với người lao động trong Cơ quan EVNNLDC theo quy định;

h. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trong Cơ quan EVNNLDC;

i. Đầu mối triển khai công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động bao gồm: xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện trong EVNNLDC; Xây dựng, trình duyệt và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu y tế, giường điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động của EVNNLDC;

k. Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện công việc của các Phòng trình lãnh đạo EVNNLDC chấm điểm thành tích của các Phòng theo Quy định về quản lý hiệu quả công việc của người lao động Cơ quan EVNNLDC;

2.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

a. Xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của EVNNLDC. Tổ chức thu thập, phân loại, lưu trữ, tìm kiếm, thu thập và chia sẻ kiến thức trong các hoạt động hàng ngày của người lao động và cách thức mà các quy trình quản trị tri thức hỗ trợ các hoạt động công việc của người lao động trong EVNNLDC;

b. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNNLDC, chủ trì lập kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực hàng năm trình EVN duyệt và tổ chức thực hiện;

c. Quản lý, trình duyệt, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, công tác hợp tác quốc tế về đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVNNLDC;

d. Nghiên cứu đề xuất, trình duyệt, tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực chuyên ngành và kỹ năng làm việc cho người lao động của EVNNLDC;

e. Quản lý và thực hiện các thủ tục cử các đoàn và cá nhân đi công tác, học tập, tham quan ở nước ngoài;

g. Xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về Điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện cho các đơn vị trong và ngoài EVN;

h. Xây dựng các quy định, chương trình đào tạo kỹ sư chức danh của EVNNLDC và tổ chức triển khai đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt;

i. Chủ trì kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia thuộc thẩm quyền của EVNNLDC.

            2.5. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

a. Tổ chức xây dựng chính sách khoa học công nghệ, chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn hóa áp dụng trong EVNNLDC;

b. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNNLDC, lập kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ hàng năm trình EVN duyệt và tổ chức thực hiện;

c. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, sản phẩm mới trong nước và nước ngoài, đánh giá chất lượng và khả năng ứng dụng rộng rãi trong EVNNLDC;

d. Tổ chức xét duyệt và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVNNLDC. Chuẩn bị các thủ tục để EVNNLDC trình duyệt đề tài cấp EVN trở lên. Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất vào sản xuất kinh doanh của EVNNLDC;

e. Nghiên cứu áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến EVNNLDC.

2.6.  Công tác quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

a. Đầu mối công tác xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình, quy định trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong EVNNLDC;

b. Phối hợp với các bên liên quan đánh giá việc thực hiện, duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong EVNNLDC;

c. Đầu mối tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát tuân thủ các quy định, quy trình của các phòng, đơn vị trong EVNNLDC.

2.7. Công tác thi đua, khen thưởng

a. Nghiên cứu chủ trương chính sách của Nhà nước, EVN về công tác thi đua, khen thưởng để triển khai thực hiện;

b. Đầu mối tổng hợp, thực hiện các thủ tục trình khen thưởng, xét tặng các danh hiệu thi đua theo quy định của Nhà nước và EVN;

c. Chuẩn bị các bằng khen, giấy khen, cờ, huy hiệu và các phần thưởng khác liên quan đến việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

e. Tổ chức phát động, đôn đốc, kiểm tra giám sát, đánh giá tổng kết các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong EVNNLDC;

g. Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn, quy định thi đua, khen thưởng trong EVNNLDC.

2.8. Công tác Đảng

a. Quản lý hồ sơ đảng viên;

b. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu Đảng viên. Lập bảng biểu về số lượng, chất lượng đảng viên của Đảng bộ hàng năm;

c. Hướng dẫn chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ;

d. Tổng hợp, soạn thảo các văn bản đề nghị xét tặng thi đua cho Đảng bộ hàng năm theo quy định và tiêu chuẩn của Đảng uỷ EVN;

e. Soạn thảo các văn bản hướng dẫn đánh giá chất lượng và bình bầu đảng viên hàng năm;

g. Tiếp nhận và tổng hợp các văn bản của Đảng uỷ cấp trên, tổng hợp nội dung sinh hoạt Đảng bộ, soạn thảo các văn bản báo cáo trình Đảng ủy EVNNLDC và Đảng uỷ cấp trên theo mảng phụ trách;

h. Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Đảng liên quan đến mảng phụ trách theo đúng quy định góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng bộ.

i. Xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ bám sát chủ chương của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch hoạt động kinh doanh của EVNNLDC;

2.9. Công tác khác

a. Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy định theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;

b. Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch nhân sự toàn EVNNLDC. Nhận diện, đánh giá và lập phương án, kế hoạch giảm thiểu rủi ro về nhân sự;

b. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất lĩnh vực phụ trách;

c. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc EVNNLDC giao.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.