TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức & Nhân sự

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tổ chức và nhân sự, công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng, thanh kiểm tra, an ninh quốc phòng, pháp chế.


2. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất của EVNNLDC.
 2. Xây dựng cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban và đơn vị trong EVNNLDC.
 3. Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác đánh giá cán bộ quản lý theo nhiệm kỳ; thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, tái bổ nhiệm trong EVNNLDC.
 4. Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiệp vụ. Làm đầu mối xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá cán bộ, nhân viên của EVNNLDC.
 5. Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lao động, bố trí sử dụng, điều động cán bộ, nhân viên theo kế hoạch nhu cầu nguồn nhân lực của EVNNLDC.
 6. Lập kế hoạch lao động hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của EVNNLDC, báo cáo EVN duyệt định biên lao động cho các đơn vị trong EVNNLDC.
 7. Thực hiện công tác lập kế hoạch đơn giá tiền lương, phân bổ và quyết toán quỹ tiền lương các đơn vị trong EVNNLDC.
 8. Thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong EVNNLDC.
 9. Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, nhân viên, người lao động đi học, đi công tác, tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước.
 10. Quản lý công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên và người lao động trong EVNNLDC.
 11. Quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên, người lao động theo quy định hiện hành.
 12. Quản lý công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong EVNNLDC.
 13. Quản lý công tác an ninh Quốc phòng trong EVNNLDC.
 14. Quản lý công tác thanh tra pháp chế trong EVNNLDC.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.