TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế hoạch

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc EVNNLDC quản lý, điều hành công tác:

Kế hoạch vốn, đầu tư xây dựng, quản lý vật tư, quản lý đấu thầu, sửa chữa lớn tài sản cố định trong EVNNLDC và công tác tổng kết, thống kê kết quả thực hiện kế hoạch của EVNNLDC.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác kế hoạch vốn

a. Tổng hợp và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn theo đề cương và hướng dẫn của EVN;

b. Xây dựng, tổng hợp và cân đối toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của EVNNLDC, bao gồm:

+ Kế hoạch chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện và các chi phí sản xuất kinh doanh của EVNNLDC;

+ Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình, hệ thống viễn thông - công nghệ thông tin do EVNNLDC quản lý và nhu cầu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ công tác sửa chữa;

+ Kế hoạch tuyển dụng lao động, Kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động;

+ Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ;

+ Kế hoạch đầu tư phát triển và đầu tư xây dựng;

+ Kế hoạch công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Các kế hoạch khác theo quy định của EVN.

c. Tổng hợp, giải trình kế hoạch huy động các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn ngân sách, vốn ODA, vốn vay tín dụng ưu đãi trong nước, các nguồn vốn vay thương mại khác với các cơ quan chức năng; Tổ chức quản lý kế hoạch sử dụng và giải ngân các nguồn vốn;

d. Chủ trì đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả hàng năm của EVNNLDC;

e. Thống kê, báo cáo việc thực hiện kế hoạch của EVNNLDC theo quy định.

2.2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng

a. Quản lý và thực hiện đầu tư, xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện hành và của EVN về quản lý đầu tư, xây dựng công trình;

b. Tổ chức lập tổng mức đầu tư, dự toán các hạng mục công trình, sửa chữa lớn sửa chữa/mua sắm thường xuyên có hình thành gói thầu.

c. Tổ chức thẩm định các thủ tục như dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình, dự án đầu tư xây dựng hoặc phương án, dự toán sửa chữa lớn cho đến ký kết hợp đồng và các thay đổi của hợp đồng. Chuyển giao hợp đồng đã ký cho các phòng chuyên môn để triển khai thực hiện. Theo dõi và phối hợp xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện của các hợp đồng liên quan. 

d. Tổ chức nghiệm thu công tác sửa chữa, đại tu, cải tạo, nâng cấp các thiết bị, công trình do EVNNLDC quản lý;

e. Thực hiện công tác quản lý, các dự án do EVNNLDC quản lý.

2.3. Công tác Vật tư và thiết bị

a. Làm đầu mối trình duyệt, thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư, trang thiết bị máy văn phòng của EVNNLDC theo quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của EVN;

b. Tổ chức bảo quản và sử dụng có hiệu quả nguồn vật tư thiết bị được EVN giao;

c. Quản lý xuất nhập vật tư theo quy định EVN và EVNNLDC;

d. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc quản lý vật tư. Giám sát việc quản lý, điều động, thanh xử lý vật tư tồn đọng, chậm luân chuyển, vật tư, thiết bị thu hồi trong đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình của Trung tâm;

e. Tham gia tổ chức quản lý, kiểm kê định kỳ, thanh xử lý vật tư thiết bị và tài sản trong EVNNLDC theo quy chế hiện hành;

g. Chủ trì đàm phán, trình Giám đốc EVNNLDC phê duyệt, ký kết hợp đồng mua bán vật tư thiết bị với đối tác trong nước, hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài (khi được EVN ủy quyền) theo quy định hiện hành của pháp luật.

2.4. Công tác quản lý hợp đồng

a. Chủ trì phối hợp với các Phòng liên quan đàm phán hợp đồng với các đối tác của EVNNLDC;

b. Theo dõi, quản lý hợp đồng các dịch vụ sản xuất khác trong EVNNLDC theo phân cấp, ủy quyền của EVN;

c. Thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng của EVNNLDC theo yêu cầu của EVN.

2.5. Công tác quản lý đấu thầu

a. Tổ chức đấu thầu các gói thầu thiết bị, xây lắp và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của từng loại nguồn vốn.

b. Tổ chức thẩm định, trình duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả xét thầu các dự án theo quy chế phân cấp.

c. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu thầu ở các đơn vị trực thuộc Trung tâm và kiến nghị giải quyết các vướng mắc, khiếu nại liên quan đến quá trình đấu thầu.

d. Tiếp nhận để lưu trữ các hồ sơ, tài liệu từ các tổ xét thầu sau khi đã có quyết định trao thầu.

2.6. Công tác khác

a. Tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án về mô hình tổ chức, thiết kế các quy định về Điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện;

b. Lập và thực hiện chương trình kiểm tra hàng năm về việc tuân thủ các quy định khi sử dụng các nguồn vốn EVN;

c. Đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro tổng thể của EVNNLDC và theo dõi, giám sát thực hiện kế hoạch quản trị rủi ro trong EVNNLDC;

d. Thực hiện báo cáo giám sát tổng thể đầu tư xây dựng và báo cáo giám sát sản xuất kinh doanh của EVNNLDC;

e. Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy định theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;

g. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất lĩnh vực phụ trách;

h. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc EVNNLDC giao theo chức năng của phòng Kế hoạch.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.