TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính kế toán

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc về công tác tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng vốn, tài sản của EVNNLDC, đảm bảo cân đối nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, đầu tư phát triển cho hoạt động của EVNNLDC.


2. Nhiệm vụ

 1. Thực hiện, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải ngân đối với các nguồn vốn trong và ngoài nước. Thanh toán, cấp phát vốn cho các đơn vị trực thuộc EVNNLDC.
 2. Theo dõi, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của EVNNLDC và các đơn vị thuộc EVNNLDC.
 3. Đề xuất và thực hiện các giải pháp huy động vốn trong và ngoài nước; Đàm phán các hợp đồng tín dụng trong và ngoài nước; Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ theo phân cấp của cơ quan chủ quản cấp trên.
 4. Thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước, của EVN và của EVNNLDC.
 5. Thực hiện giải trình số liệu tài chính kế toán của EVNNLDC với các cơ quan chức năng của nhà nước (thanh tra, kiểm toán, cơ quan thuế...) khi có sự chỉ đạo của EVN.
 6. Thực hiện thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; Theo dõi tiền lương, thu nhập và thuế thu nhập cá nhân của người lao động.
 7. Thực hiện việc quyết toán các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn tài sản cố định của các đơn vị trong EVNNLDC theo quy chế phân cấp.
 8. Thực hiện công tác hạch toán, báo cáo tài chính và tổng hợp báo cáo tài chính chung của EVNNLDC. Tổ chức thẩm tra báo cáo tài chính năm của các đơn vị trực thuộc EVNNLDC.
 9. Xây dựng phương án giá các loại sản phẩm khác (ngoài đơn giá sản phẩm trong đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 10. Thực hiện thanh toán và phân phối lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị của EVNNLDC.
 11. Thực hiện nghĩa vụ tài chính của EVNNLDC đối với ngân sách nhà nước theo luật định.
 12. Thực hiện công bố công khai các chỉ tiêu tài chính năm của EVNNLDC theo quy định của  Nhà nước.
 13. Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất của EVNNLDC về lĩnh vực phòng phụ trách.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.