TRANG CHỦ > Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụ phòng Điều độ

1. Chức năng

Thay mặt cho lãnh đạo EVNNLDC trong công tác:

 Chỉ huy, điều khiển thời gian thực hệ thống điện Quốc gia (HTĐQG) tuân thủ các quy trình, quy định về vận hành hệ thống điện và thị trường điện để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng điện năng và kinh tế trong điều kiện vận hành thực tế của HTĐQG.

Tham mưu giúp Giám đốc EVNNLDC quản lý, điều hành công tác:

- Lập phương thức vận hành lưới điện ngắn hạn (dưới một tháng);

- Quản lý, điều hành công tác an toàn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác an toàn, là đầu mối quản lý tổng hợp nghiệp vụ về an toàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Công tác Điều độ hệ thống điện Quốc gia thời gian thực

a. Trực tiếp chỉ huy điều độ hệ thống điện Quốc gia theo phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra;

b. Chỉ huy việc thực hiện phương thức đã được phê duyệt;

c. Chỉ huy điều chỉnh tần số HTĐQG và điện áp trên lưới điện thuộc quyền điều khiển;

d. Chỉ huy điều khiển phụ tải HTĐQG;

e. Chỉ huy đóng điện nghiệm thu các công trình mới thuộc quyền điều khiển;

g. Chỉ huy thao tác và xử lý sự cố lưới điện 500 kV. Phối hợp các điều độ miền chỉ huy xử lý sự cố và hiện tượng bất thường, nhanh chóng khôi phục tình trạng làm việc bình thường của HTĐQG.

h. Chỉ huy khởi động đen và khôi phục lưới điện 500kV liên kết HTĐ miền;

i. Thông báo Điều độ viên miền khi thực hiện quyền điều khiển làm ảnh hưởng tới chế độ vận hành bình thường của HTĐ miền.

2.2. Công tác lập phương thức ngắn hạn

a. Tính toán, cập nhật lập các bảng phân bổ công suất cắt điện trung áp, cắt tải khẩn cấp đầu nguồn cho Tổng công ty Điện lực theo quy định;

b. Cập nhật sơ đồ hệ thống điện, kiểm tra và ban hành sơ đồ đánh số thiết bị các nhà máy điện và trạm biến áp theo phân cấp;

c. Giải quyết công tác lưới điện ngắn hạn thuộc quyền điều khiển và kiểm tra theo quy định;

d. Đánh giá an ninh HTĐ ngắn hạn thuộc quyền điều khiển theo ràng buộc lưới điện. Tính toán kiểm tra chế độ vận hành, lập phương thức kết dây lưới truyền tải ngắn hạn (tuần, ngày) phục vụ lập phương thức vận hành, giải quyết các công tác sửa chữa về nguồn (sau 15 giờ hàng ngày), lưới điện thuộc quyền điều khiển và kiểm tra, lập phương án xử lý sự cố;

e. Tính toán quy định biểu đồ điện áp nút chính ngắn hạn trong HTĐQG;

f. Giải quyết các công tác sửa chữa đột xuất về nguồn điện thuộc quyền điều khiển;

g. Lập và quản lý các phiếu thao tác trên lưới điện 500 kV;

h. Chủ trì hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến đóng điện công trình mới thuộc quyền điều khiển của cấp Điều độ Quốc gia. Tập hợp, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu các công trình nguồn/lưới điện mới thuộc quyền điều khiển của cấp Điều độ Quốc gia; phối hợp với các phòng trong EVNNLDC, các Điều độ miền để nắm thông tin, báo cáo tiến độ hoàn thành thủ tục theo quy định.

i. Lập phương án đóng điện nghiệm thu các công trình mới thuộc quyền điều khiển;

j. Lập kế hoạch vận hành lưới điện tuần tới, ngày tới, giờ tới. Cung cấp thông tin lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện tuần tới, ngày tới, giờ tới;

k. Lập các báo cáo sự cố trên lưới điện 500 kV. Thu thập các báo cáo và phân tích sự cố trên toàn hệ thống theo quy định;

n. Kiểm tra và xác nhận các sự kiện vận hành liên quan đến tính toán, thanh toán các NMĐ trong và ngoài thị trường điện theo quy định;

m. Kiểm tra, theo dõi, yêu cầu cập nhật hệ thống quản lý mệnh lệnh và thông tin điều độ (DIM) phục vụ vận hành hệ thông điện và thị trường điện, xác nhận hiệu chỉnh lệnh DIM phục tính toán, thanh toán các NMĐ trong và ngoài thị trường điện;

l. Chủ trì và/hoặc tham gia biên soạn, cập nhật, hiệu chỉnh các quy trình vận hànhxử lý sự cố HTĐ 500kV, phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện, các quy trình, quy định liên quan đến công tác điều độ vận hành hệ thống điện và thị trường điện;

o. Lập phương án và diễn tập xử lý sự cố hệ thống điện hàng năm;

p. Kiểm tra, theo dõi và phối hợp xử lý lỗi hệ thống SCADA/EMS phục vụ điều độ vận hành HTĐ. Chủ trì khai thác các ứng dụng EMS trong tính toán chế độ ngắn hạn và thời gian thực phục vụ điều khiển, giám sát chế độ vận hành HTĐ, thao tác và xử lý sự cố;

q. Lập các báo cáo sản xuất ngày, tuần, tháng, năm và các báo cáo đột xuất khác theo theo yêu cầu của Tập đoaàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công thương;

r. Chủ trì đào tạo, kiểm tra sát hạch cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh trưởng ca nhà máy điện hoặc trung tâm điều khiển nhóm nhà máy điện, trưởng kíp trạm điện hoặc trung tâm điều khiển nhóm trạm điện của các đơn vị thuộc quyền điều khiển theo quy định;

s. Đào tạo điều độ viên và các vị trí chức danh khác trong phòng phục vụ vận hành hệ thống điện;

t. Chủ trì lập Quy trình phối hợp vận hành giữa Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia với các đơn vị theo quy định;

u. Tính toán chế độ lưới điện tuần tới, ngày tới, cung cấp giới hạn vận hành lưới điện phục vụ tính toán phân bổ công suất cho các nhà máy NLTT nối lưới cấp điện áp từ 110kV trở lên trong trường hợp có quá tải lưới điện khu vực hoặc ảnh hưởng đến an ninh hệ thống điện;

v. Chủ trì khai thác, nâng cấp hệ thống mô phỏng đào tạo Điều độ viên Quốc gia (OTS);

w. Chủ trì khai thác, ứng dụng hệ thống ghi sự cố, giám sát diện rộng vào công tác điều độ thời gian thực;

x. Tham gia thực hiện và kiểm chứng, xác nhận các thử nghiệm đáp ứng hỗ trợ HTĐ Quốc gia của các hệ thống điều tốc, kích từ, điều khiển xa của các nguồn phát điện;

z. Chủ trì diễn tập chuyển đổi phòng điều khiển định kỳ theo quy định.

   2.3. Công tác an toàn

a. Chủ trì phối hợp với các bộ phận xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, quy định về công tác an toàn;

b. Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy định, việc thực hiện kế hoạch về công tác an toàn của đơn vị;

c. Chủ trì hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến các chính sách, chế độ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chế, quy trình về công tác an toàn của Nhà nước, của EVN;

d. Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật an toàn và công tác quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn của đơn vị;

e. Tham mưu với lãnh đạo để chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn;

g. Tổ chức điều tra, thống kê, báo cáo các vụ TNLĐ theo đúng quy định của Nhà nước và EVN;

h. Chủ trì hoặc tham gia điều tra các vụ sự cố xảy ra trong đơn vị theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị;

i. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác huấn luyện AT-VSLĐ cho người người lao động, cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác an toàn theo quy định. Đề xuất với lãnh đạo đơn vị biện pháp khắc phục các tồn tại về AT-VSLĐ;

j. Tham gia các Hội đồng thi, kiểm tra có liên quan đến công tác an toàn;

k. Tham gia, phối hợp các với các bộ phận trong công tác xét thi đua khen thưởng hoặc kỷ luật có liên quan đến công tác an toàn;

l. Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và các chương trình quản lý an toàn cho sản xuất kinh doanh của đơn vị;

m. Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thực hiện sơ kết, tổng kết công tác an toàn.

2.4. Công tác khác

a. Tham gia xây dựng chương trình và triển khai đào tạo kỹ sư chức danh trong EVNNLDC thuộc lĩnh vực phụ trách;

b. Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy định theo chức năng nhiệm vụ của Phòng;

c. Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất lĩnh vực phụ trách;

d. Nhận diện, đánh giá rủi ro và lập phương án giảm thiểu rủi ro về điều độ vận hành hệ thống điện;

đ. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc EVNNLDC giao theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
Hoạt động theo giấy phép số 105/GP-TTDT do cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp ngày 27/05/2011
Bản quyền thuộc về trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Điện thoại: +84-24-3927 6180. Fax: +84-24-3927 6178.